Leveringsvoorwaarden Flevoschroeffundatie

Artikel 1: Toepasselijkheid

  1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Flevoschroeffundatie zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Flevoschroeffundatie worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Flevoschroeffundatie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Flevoschroeffundatie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

 2.1. Alle aanbiedingen van Flevoschroeffundatie zijn vrijblijvend en Flevoschroeffundatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Flevoschroeffundatie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Flevoschroeffundatie dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3. Indien Flevoschroeffundatie aan een (potentiële) klant adviezen verstrekt of aan de andere kant op verzoek van of in opdracht van de (potentiële) klant werkzaamheden verricht, zonder dat ter zake een opdracht tot levering wordt ontvangen, heeft Flevoschroeffundatie het recht aan de (potentiële) klant de kostprijs van de hiervoor bedoelde werkzaamheden door te berekenen.

 

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. De kosten van of verband houdend met geleverde monsters en/of modellen worden steeds aan de (potentiële) koper berekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering van de monsters en/of modellen zal het aan u berekende bedrag worden gecrediteerd. U hebt nimmer het recht om de monsters en/of modellen onder zich te houden.

3.3.Vooruitbetaling: Indien u producten op maat door ons laat maken, dienen deze volledig vooraf betaald te worden. De productie wordt gestart nadat uw betaling bij Flevoschroeffundatie binnen is. Per factuur: Dit betreft artikelen uit ons vaste assortiment welke uit voorraad geleverd worden. Betaling dient binnen 5 werkdagen te geschieden, indien anders overeengekomen tussen Flevoschroeffundatie en de afnemer.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt het bedrag automatisch in mindering gebracht.

 

 

 

 

Artikel 4: Levering

4.1. Flevoschroeffundatie spant zich in de gekochte zaken binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd te leveren. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Flevoschroeffundatie. U hebt geen recht de overeenkomst op te zeggen, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk te ontbinden of op te zeggen wegens overschrijding van de levertijd.

4.2. Evenmin bent u bij overschrijding van de overeengekomen levertijd gerechtigd te weigeren de goederen in ontvangst te nemen en/of te weigeren de overeengekomen koopsom te betalen. Weigert u niettemin de goederen in ontvangst te nemen, dan is Flevoschroeffundatie gerechtigd de geleverde zaken elders op uw kosten op te slaan onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopsom. (einde alternatief)

4.3. De door Flevoschroeffundatie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.4. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

4.4.1 De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd, Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering Flevoschroeffundatie worden bepaald.

4.4.2 Indien franco levering is overeengekomen, reizen de gekochte zaken voor rekening en risico van Flevoschroeffundatie. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van u.

4.4.3 Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen is, resp. zijn vermeld en u na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle gekochte zaken heeft afgenomen, dan bent u verplicht aan Flevoschroeffundatie op diens verzoek/sommatie een termijn mede te delen waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie van Flevoschroeffundatie. Indien u niet binnen drie (werk)dagen na het verzoek/de sommatie van Flevoschroeffundatie aan laatstgenoemde mededeling doet van de termijn waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen, zal Flevoschroeffundatie bevoegd zijn na verloop van drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie de zaken voor rekening en risico van u op te slaan, zulks ook al berustte het risico voor de geleverde zaken bij Flevoschroeffundatie en ongeacht overmacht aan uw zijde en onverminderd uw verplichting tot betaling van de overeengekomen koopsom. Dan is Flevoschroeffundatie tevens bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden en zult u zijn gehouden Flevoschroeffundatie de kosten, schade en interesten ter zake te vergoeden. Gelijke bevoegdheden en verplichtingen rusten op Flevoschroeffundatie resp. u als koper indien laatstgenoemde ondanks toezegging alle zaken binnen de door hem aan Flevoschroeffundatie medegedeelde termijn af te nemen, deze toezegging niet nakomt.

4.4.4 Artikelen die door of vanwege Flevoschroeffundatie speciaal voor u moeten worden vervaardigd worden door u aanvaard plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte goederen.

 

Artikel 5: Annuleren van de bestelling

5.1. U hebt het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Dit dient echter te gebeuren voordat de bestelling bij Flevoschroeffundatie en/of de fabrikant wordt uitgezonden.

5.2. Indien het bedrag van de bestelling al voldaan is, dan wordt dit bedrag binnen 14 werkdagen teruggestort op de rekening van degene die de factuur heeft voldaan.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Flevoschroeffundatie verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

6.2. Indien u uw betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of aan u wordt verleend, dan wel uit handelingen aan de andere kant blijkt dat u uw betalingsverplichtingen ten opzichte van Flevoschroeffundatie zaken op eerste mondelinge of schriftelijk verzoek of sommatie aan Flevoschroeffundatie terug te geven. Daartoe is Flevoschroeffundatie bevoegd zich onder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij u aan te dienen ten einde de vermelde zaken direct onder zich te nemen.

 

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

7.1. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Flevoschroeffundatie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen me Flevoschroeffundatie.

7.2. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.

7.3. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.

7.4. Op de door Flevoschroeffundatie geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

7.5. Flevoschroeffundatie is nimmer aansprakelijk voor schade/vervolgschade door het gebruik van haar producten.

 

Artikel 8: Bestellingen/communicatie

8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Flevoschroeffundatie, dan wel tussen Flevoschroeffundatie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Flevoschroeffundatie, is Flevoschroeffundatie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Flevoschroeffundatie.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1. Flevoschroeffundatie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

9.2. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.

 9.3. Flevoschroeffundatie zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door u en Flevoschroeffundatie overeengekomen opdracht.

9.4. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of email) verzoek hiertoe aan Flevoschroeffundatie te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Flevoschroeffundatie zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Flevoschroeffundatie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Flevoschroeffundatie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Flevoschroeffundatie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11: Diversen

  1. Indien u aan Flevoschroeffundatie schriftelijk opgave doet van een adres, is Flevoschroeffundatie gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Flevoschroeffundatie schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2. Wanneer door Flevoschroeffundatie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Flevoschroeffundatie deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Flevoschroeffundatie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Flevoschroeffundatie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4. Flevoschroeffundatie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5. Flevoschroeffundatie is nimmer aansprakelijk voor schade/vervolgschade door het gebruik van haar producten.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13: Battle of forms

13.1 Indien U algemene (inkoop)voorwaarden hanteert, zullen de onderhavige leveringsvoorwaarden prevaleren, voor zover bepalingen in de leveringsvoorwaarden, een en ander indien en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 14: verjaring

14.1 Elke rechtsvordering welke u uit hoofde van een met Flevoschroeffundatie gesloten overeenkomst heeft, verjaart door het verloop van 1 jaar na het ontstaan daarvan.

 

ZÉÉR BELANGRIJK: VOORDAT U ONZE PRODUKTEN VERWERKT IS HET VERPLICHT OP GROND VAN DE WION, GRONDROERDERSREGELING EEN KLICMELDING TE DOEN BIJ HET KADASTER. SAMEN MET EVENTUELE BOUWTEKINGEN VAN DE EIGENAAR OF OPDRACHTGEVER VAN HET ONROEREND WAAROP LEIDIGEN EN ONDERGRONDSE ZAKEN STAAN VERMELD KRIJGT U ALLEEN ZO EEN TOTAAL OVERZICHT ZAL ONDERGRONDSE ZAKEN EN WORDEN SCHADE AAN DEZE ZAKEN VOORKOMEN.